КВЭД

ВСТУП

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем. Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу. Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 - 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) - у 1989, 1997, 2002 роках. Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв'язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров'я людини тощо. У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн - членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA - це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE - похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні. В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 - 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1). Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців. Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік. Крім того, КВЕД призначений забезпечувати - статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності; - проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків - рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці "витрати-випуск"); - зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій. Тобто КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ. Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо. Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи: - Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains) - Господарський кодекс України - Закон України "Про державну статистику" - Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об'єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі. У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін "галузь" визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності. Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість. Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки. Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А. КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД - розділ, група, клас - позначають цифровими кодами. Структура кодового позначення об'єкта КВЕД Y XX.XX,
де Y - секція (літери латинської абетки від A до U)
XX - розділ
XX.X - група
XX.XX - клас
КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 - 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) - з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 - 2006). На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС - NACE (Rev. 2).

Кількісна структура КВЕД за класифікаційними рівнями

Секції Розділи (XX)td>Групи (XX.X)td>Класи (XX.XX)
A 3 13 39
B 5 10 15
C 24 95 230
D 1 3 8
E 4 6 9
F 3 9 22
G 3 21 91
H 5 15 23
I 2 7 8
J 6 13 26
K 3 10 18
L 1 3 4
M 7 15 19
N 6 19 33
O 1 3 9
P 1 6 11
Q 3 9 12
R 4 5 15
S 3 6 19
T 2 3 3
U 1 1 1
21 88 272 615
Задля відображення зв'язків національної статистичної класифікації з міжнародними у КВЕД наведено коди NACE (Rev. 1.1, 2006) та ISIC (Rev. 4, 2008). Ведення КВЕД здійснює Держкомстат. Підставою для внесення змін до КВЕД є відповідні зміни в базовій міжнародній статистичній класифікації NACE.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому розділі наведено основні терміни та визначення понять, що їх використовують у контексті КВЕД. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення. Аутсорсинг - угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції. Термін "аутсорсинг" також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб'єктів. Замовник - це суб'єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб'єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій. Підрядник (субпідрядник) - це суб'єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції. Діяльність замовників і підрядників класифікують за встановленими правилами. Валову додану вартість за основною ціною визначають як різницю між випуском продукції за основною ціною та проміжним споживанням за цінами покупців. Виключний побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов'язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів. Виробництво - це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності. Термін "виробництво" призначено не тільки стосовно сільського господарства, добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг. Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Обсяг виробництва вимірюють за допомогою різних методів у натуральному чи вартісному вираженні. Готова продукція - це продукція, процес перероблення якої завершено. Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб'єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Другорядні види економічної діяльності - це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг. Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції. Засоби виробництва - це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва. Звичайний (ординарний) побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов'язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин). Напівфабрикати - це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення). Оброблення - це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів). Основний вид економічної діяльності - це вид діяльності суб'єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій). Перероблення - це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції. Переробна промисловість - усі види економічної діяльності, віднесені до секції C "Переробна промисловість". До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C. Продукція - це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг. Товари - це матеріальні об'єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності. Послуги - це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві. Проміжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб'єкти для виробничих потреб. Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" та F "Будівництво". Устатковання виробничого призначення - це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень). Устатковання побутового призначення - це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини). У тексті КВЕД вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань.

5 СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО A
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 01
01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 011
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11* 0111
01.12* 0111
01.12 Вирощування рису 01.11* 0112
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.11* 0113
01.12* 0113
01.14 Вирощування цукрової тростини 01.11* 0114
01.15 Вирощування тютюну 01.11* 0115
01.16 Вирощування прядивних культур 01.11* 0116
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.11* 0119
01.12* 0119
01.2 Вирощування багаторічних культур 012
01.21 Вирощування винограду 01.13* 0121
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 01.13* 0122
01.23 Вирощування цитрусових 01.13* 0123
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.13* 0124
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 01.12* 0125
01.13* 0125
01.26 Вирощування олійних плодів 01.11* 0126
01.13* 0126
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 01.13* 0127
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 01.11* 0128
01.12* 0128
01.13* 0128
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 01.11* 0129
02.01* 0129
01.3 Відтворення рослин 013
01.30 Відтворення рослин 01.12* 0130
01.4 Тваринництво 014
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.21* 0141*
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.21* 0141*
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.22* 0142
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 01.25* 0143
01.45 Розведення овець і кіз 01.22* 0144
01.46 Розведення свиней 01.23* 0145
01.47 Розведення свійської птиці 01.24* 0146
01.49 Розведення інших тварин 01.22* 0149
01.25* 0149
01.5 Змішане сільське господарство 015
01.50 Змішане сільське господарство 01.30 0150
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 016
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.41* 0161
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 01.42 0162
92.72* 0162
01.63 Післяурожайна діяльність 01.11* 0163
01.13* 0163
01.41* 0163
01.64 Оброблення насіння для відтворення 01.11* 0164
01.12* 0164
01.13* 0164
01.41* 0164
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 017
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 01.50* 0170
02 Лісове господарство та лісозаготівлі 02
02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 021
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 01.12* 0210
02.01* 0210
02.2 Лісозаготівлі 022
02.20 Лісозаготівлі 02.01* 0220
02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів 023
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 01.12* 0230
01.13* 0230
02.01* 0230
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 024
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.02 0240
74.14* 0240
03 Рибне господарство 03
03.1 Рибальство 031
03.11 Морське рибальство 05.01* 0311
03.12 Прісноводне рибальство 05.01* 0312
03.2 Рибництво (аквакультура) 032
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 05.02* 0321
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 01.25* 0322
05.02* 0322
B ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ B
05 Добування кам’яного та бурого вугілля 05
05.1  Добування кам’яного вугілля     051 
05.10 Добування кам’яного вугілля 10.10* 0510
05.2 Добування бурого вугілля 052
05.20 Добування бурого вугілля 10.20* 0520
06 Добування сирої нафти та природного газу 06
06.1 Добування сирої нафти 061
06.10 Добування сирої нафти 11.10* 0610
06.2 Добування природного газу 062
06.20 Добування природного газу 11.10* 0620
07 Добування металевих руд 07
07.1 Добування залізних руд 071
07.10 Добування залізних руд 13.10* 0710
07.2 Добування руд кольорових металів 072
07.21 Добування уранових і торієвих руд 12.00* 0721
07.29 Добування руд інших кольорових металів 13.20* 0729
08 Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 08
08.1 Добування каменю, піску та глини 081
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 14.11* 0810*
14.12* 0810*
14.13* 0810*
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну 14.21* 0810*
14.22* 0810*
08.9 Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. 089
08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 14.30* 0891
08.92 Добування торфу 10.30* 0892
08.93 Добування солі 14.40* 0893
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. 14.50* 0899
09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів 09
09.1 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 091
09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 11.10* 0910
11.20 0910
09.9 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 099
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 10.10* 0990
10.20* 0990
10.30* 0990
12.00* 0990
13.10* 0990
13.20* 0990
14.11* 0990
14.12* 0990
14.13* 0990
14.21* 0990
14.22* 0990
14.30* 0990
14.40* 0990
14.50* 0990
C ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ C
10 Виробництво харчових продуктів 10
10.1 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 101
10.11 Виробництво м’яса 15.11 1010*
15.12* 1010*
10.12 Виробництво м’яса свійської птиці 15.12* 1010*
10.13 Виробництво м’ясних продуктів 15.13* 1010*
10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 102
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 15.20* 1020
10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів 103
10.31 Перероблення та консервування картоплі 15.31 1030*
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 15.32 1030*
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 01.41* 1030*
15.33* 1030*
51.31* 1030*
10.4 Виробництво олії та тваринних жирів 104
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 01.13* 1040*
15.41 1040*
15.42 1040*
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 15.43 1040*
10.5 Виробництво молочних продуктів 105
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 15.51 1050*
10.52 Виробництво морозива 15.52 1050*
10.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 106
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 15.61 1061
10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 15.62* 1062
10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 107*
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 15.81* 1071*
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 15.82 1071*
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 15.85* 1074
10.8 Виробництво інших харчових продуктів 107*
10.81 Виробництво цукру 15.83 1072
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 15.84 1073
10.83 Виробництво чаю та кави 15.86 1079*
10.84 Виробництво прянощів і приправ 14.40* 1079*
15.87 1079*
10.85 Виробництво готової їжі та страв 15.13* 1075
15.20* 1075
15.33* 1075
15.81* 1075
15.85* 1075
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 15.88 1079*
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 15.13* 1079*
15.62* 1079*
15.81* 1079*
15.89 1079*
10.9 Виробництво готових кормів для тварин 108
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 15.71 1080*
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 15.72 1080*
11  Виробництво напоїв     11 
11.0 Виробництво напоїв 110
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв 15.91 1101
15.92* 1101
51.34* 1101
11.02 Виробництво виноградних вин 01.13* 1102*
15.93 1102*
51.34* 1102*
11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 15.94 1102*
11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів 15.95 1102*
11.05 Виробництво пива 15.96 1103*
11.06 Виробництво солоду 15.97 1103*
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 15.98 1104
12 Виробництво тютюнових виробів 12
12.0 Виробництво тютюнових виробів 120
12.00 Виробництво тютюнових виробів 16.00 1200
13 Текстильне виробництво 13
13.1 Підготування та прядіння текстильних волокон 131*
13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон 17.11 1311
17.12 1311
17.13 1311
17.14 1311
17.15 1311
17.16 1311
17.17 1311
13.2 Ткацьке виробництво 131*
13.20 Ткацьке виробництво 17.21 1312
17.22 1312
17.23 1312
17.24 1312
17.25 1312
18.30* 1312
13.3 Оздоблення текстильних виробів 131*
13.30 Оздоблення текстильних виробів 17.30 1313
52.74* 1313
13.9 Виробництво інших текстильних виробів 139
13.91 Виробництво трикотажного полотна 17.60 1391
18.30* 1391
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 17.40* 1392
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 17.51 1393
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 17.52* 1394
13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 17.53 1399*
13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 17.54* 1399*
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 17.54* 1399*
36.63* 1399*
14 Виробництво одягу 14
14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 141
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 18.10* 1410*
14.12 Виробництво робочого одягу 18.21 1410*
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 18.22 1410*
14.14 Виробництво спіднього одягу 18.23 1410*
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 17.71* 1410*
18.24* 1410*
14.2 Виготовлення виробів із хутра 142
14.20 Виготовлення виробів із хутра 18.30* 1420
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 143
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 17.71* 1430*
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 17.72 1430*
15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 15
15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 151
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 18.30* 1511
19.10 1511
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 19.20* 1512
36.63* 1512
15.2 Виробництво взуття 152
15.20 Виробництво взуття 19.30* 1520
16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16
16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 161
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 02.01* 1610
20.10 1610
16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 162
16.21 Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону 20.20 1621
16.22 Виробництво щитового паркету 20.30* 1622*
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20.30* 1622*
16.24 Виробництво дерев’яної тари 20.40* 1623
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 19.30* 1629
20.51* 1629
20.52* 1629
36.63* 1629
17 Виробництво паперу та паперових виробів 17
17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 170*
17.11 Виробництво паперової маси 21.11 1701*
17.12  Виробництво паперу та картону  21.12  1701* 
17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону 170*
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 21.21 1702
17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 17.54* 1709*
21.22* 1709*
17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 21.23 1709*
22.22* 1709*
17.24 Виробництво шпалер 21.24 1709*
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 21.25* 1709*
36.63* 1709*
18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 18
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 181
18.11 Друкування газет 22.21 1811*
18.12 Друкування іншої продукції 21.22* 1811*
21.25* 1811*
22.22* 1811*
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 22.24 1812*
22.25 1812*
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 22.23 1812*
18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 182
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 22.31 1820
22.32 1820
22.33 1820
19 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19
19.1 Виробництво коксу та коксопродуктів 191
19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів 23.10 1910
24.14* 1910
19.2 Виробництво продуктів нафтоперероблення 192
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення 10.10* 1920
10.20* 1920
10.30* 1920
23.20 1920
20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20
20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 201
20.11 Виробництво промислових газів 24.11 2011*
20.12 Виробництво барвників і пігментів 24.12 2011*
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 23.30* 2011*
24.13 2011*
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 15.92* 2011*
24.14* 2011*
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук 24.15* 2012
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 24.16 2013*
20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 24.17 2013*
20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 202*
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 24.20 2021
20.3 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 202*
20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 24.30 2022
20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 202*
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 24.51* 2023*
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 24.51* 2023*
24.52 2023*
20.5 Виробництво іншої хімічної продукції 202*
20.51 Виробництво вибухових речовин 24.61 2029*
36.63* 2029*
20.52 Виробництво клеїв 24.62* 2029*
20.53 Виробництво ефірних олій 24.63 2029*
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 24.62* 2029*
24.64 2029*
24.66* 2029*
20.6 Виробництво штучних і синтетичних волокон 203
20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон 24.70 2030
21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21
21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 210*
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 24.41 2100*
21.2 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 210*
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 23.30* 2100*
24.42* 2100*
22 Виробництво гумових і пластмасових виробів 22
22.1 Виробництво гумових виробів 221
22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 25.11 2211
25.12 2211
22.19 Виробництво інших гумових виробів 19.30* 2219
25.13* 2219
36.62* 2219
36.63* 2219
22.2 Виробництво пластмасових виробів 222
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 25.21* 2220*
22.22 Виробництво тари з пластмас 25.22 2220*
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 25.23* 2220*
36.63* 2220*
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 19.30* 2220*
25.24* 2220*
36.63* 2220*
23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 23
23.1 Виробництво скла та виробів зі скла 231
23.11 Виробництво листового скла 26.11 2310*
23.12 Формування й оброблення листового скла 26.12 2310*
23.13 Виробництво порожнистого скла 26.13 2310*
23.14 Виробництво скловолокна 26.14 2310*
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 26.15* 2310*
23.2 Виробництво вогнетривких виробів 239*
23.20 Виробництво вогнетривких виробів 26.26 2391
23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини 239*
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 26.30 2392*
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 26.40* 2392*
23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 239*
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 26.21 2393*
23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 26.22 2393*
23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 26.23 2393*
23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 26.24 2393*
31.62* 2393*
23.49 Виробництво інших керамічних виробів 26.25 2393*
23.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 239*
23.51 Виробництво цементу 26.51 2394*
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 26.52 2394*
26.53 2394*
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 239*
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 26.61 2395*
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 26.62 2395*
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 26.63 2395*
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 26.64 2395*
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 26.65 2395*
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 26.66 2395*
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 239*
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 26.70 2396
23.9 Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань 239*
23.91 Виробництво абразивних виробів 26.81* 2399*
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 26.82 2399*
24 Металургійне виробництво 24
24.1 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 241*
24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів 27.10 2410*
24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 241*
24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 27.22 2410*
24.3 Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі 241*
24.31 Холодне волочіння прутків і профілів 27.31 2410*
24.32 Холодний прокат вузької штаби 27.32 2410*
24.33 Холодне штампування та гнуття 27.33 2410*
28.11* 2410*
24.34 Холодне волочіння дроту 27.34 2410*
24.4 Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів 242
24.41 Виробництво дорогоцінних металів 27.41 2420*
24.42 Виробництво алюмінію 27.42 2420*
24.43 Виробництво свинцю, цинку й олова 27.43 2420*
24.44 Виробництво міді 27.44 2420*
24.45 Виробництво інших кольорових металів 27.45 2420*
24.46 Виробництво ядерних матеріалів 23.30* 2420*
24.5 Лиття металів 243
24.51 Лиття чавуну 27.21 2431*
27.51 2431*
24.52 Лиття сталі 27.52 2431**
24.53 Лиття легких кольорових металів 27.53 2432*
24.54 Лиття інших кольорових металів 27.54 2432*
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 25
25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 251*
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 28.11* 2511*
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 28.12* 2511*
25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 251*
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 28.22* 2512*
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 28.21* 2512*
25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 251*
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 28.30* 2513
25.4 Виробництво зброї та боєприпасів 252
25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 29.60* 2520
25.5 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 259*
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 28.40 2591
25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 259*
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 28.51 2592*
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 28.52* 2592*
25.7 Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 259*
25.71 Виробництво столових приборів 28.61* 2593*
28.75* 2593*
25.72 Виробництво замків і дверних петель 28.63* 2593*
25.73 Виробництво інструментів 28.62* 2593*
29.56* 2593*
25.9 Виробництво інших готових металевих виробів 259*
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 28.71* 2599*
25.92 Виробництво легких металевих паковань 28.72 2599*
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 28.73 2599*
28.74* 2599*
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 28.74* 2599*
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 28.75* 2599*
31.62* 2599*
36.63* 2599*
26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 26
26.1 Виробництво електронних компонентів і плат 261
26.11 Виробництво електронних компонентів 24.66* 2610*
31.10* 2610*
31.20* 2610*
31.30* 2610*
32.10* 2610*
32.30* 2610*
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 32.10* 2610*
26.2 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 262
26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 30.02* 2620
32.30* 2620
26.3 Виробництво обладнання зв’язку 263
26.30 Виробництво обладнання зв’язку 31.62* 2630
32.20* 2630
32.30* 2630
26.4 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 264
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 32.30* 2640
36.50* 2640
26.5 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 265
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 31.62* 2651
33.20* 2651
26.52 Виробництво годинників 33.50* 2652
26.6 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 266
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 33.10* 2660
26.7 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 267
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 32.30* 2670
33.20* 2670
33.40* 2670
26.8 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 268
26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 24.65 2680
27 Виробництво електричного устатковання 27
27.1 Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 271
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 31.10* 2710*
31.62* 2710*
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 31.20* 2710*
27.2 Виробництво батарей і акумуляторів 272
27.20 Виробництво батарей і акумуляторів 31.40 2720
27.3 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 273
27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів 31.30* 2731
33.40* 2731
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 31.30* 2732
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв 25.23* 2733
25.24* 2733
31.20* 2733
27.4 Виробництво електричного освітлювального устатковання 274
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання 31.50 2740
31.61* 2740
31.62* 2740
27.5 Виробництво побутових приладів 275
27.51 Виробництво електричних побутових приладів 29.71* 2750*
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів 29.72* 2750*
27.9 Виробництво іншого електричного устатковання 279
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання 29.43* 2790
31.20* 2790
31.30* 2790
31.62* 2790
32.10* 2790
28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 28
28.1 Виробництво машин і устатковання загального призначення 281*
28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 29.11* 2811
29.12* 2811
34.30* 2811
28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 29.12* 2812
29.13* 2812
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 29.12* 2813*
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 29.13* 2813*
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 29.14* 2814
28.2 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 281*
28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 29.21* 2815
29.71* 2815
29.72* 2815
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 29.22* 2816
35.50* 2816
28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання 30.01 2817
32.30* 2817
36.12* 2817
28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 29.41* 2818
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 29.23* 2819*
29.71* 2819*
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 29.24* 2819*
29.43* 2819*
33.20* 2819*
28.3 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 282*
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 29.31* 2821
29.32* 2821
29.53* 2821
28.4 Виробництво металообробних машин і верстатів 282
28.41 Виробництво металообробних машин 28.62* 2822*
29.42* 2822*
28.49 Виробництво інших верстатів 28.62* 2822*
29.43* 2822*
31.62* 2822*
28.9 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 282*
28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії 29.51* 2823
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 28.62* 2824
29.52* 2824
34.10* 2824
28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 29.53* 2825
28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 29.54* 2826
29.56* 2826
28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 29.55* 2829*
28.96 Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 29.56* 2829*
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 29.56* 2829*
31.62* 2829*
33.20* 2829*
33.40* 2829*
35.30* 2829*
36.50* 2829*
36.63* 2829*
29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29
29.1 Виробництво автотранспортних засобів 291
29.10 Виробництво автотранспортних засобів 34.10* 2910
29.2 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 292
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 34.20* 2920
29.3 Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 293
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 31.61* 2930*
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 34.30* 2930*
36.11* 2930*
30 Виробництво інших транспортних засобів 30
30.1 Будування суден і човнів 301
30.11 Будування суден і плавучих конструкцій 35.11* 3011
36.11* 3011
30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів 35.12* 3012
30.2 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 302
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 31.62* 3020
35.20* 3020
36.11* 3020
30.3 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 303
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 29.60* 3030
35.30* 3030
36.11* 3030
30.4 Виробництво військових транспортних засобів 304
30.40 Виробництво військових транспортних засобів 29.60* 3040
30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 309
30.91 Виробництво мотоциклів 34.10* 3091
35.41 3091
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 35.42 3092
35.43* 3092
36.63* 3092
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань 35.50* 3099
31 Виробництво меблів 31
31.0 Виробництво меблів 310
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 35.50* 3100*
36.11* 3100*
36.12* 3100*
31.02 Виробництво кухонних меблів 36.11* 3100*
36.13* 3100*
31.03 Виробництво матраців 36.15 3100*
31.09 Виробництво інших меблів 36.11* 3100*
36.14* 3100*
32 Виробництво іншої продукції 32
32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 321
32.11 Карбування монет 36.21 3211*
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 33.50* 3211*
36.22 3211*
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 33.50* 3212
36.61 3212
32.2 Виробництво музичних інструментів 322
32.20 Виробництво музичних інструментів 36.30* 3220
32.3 Виробництво спортивних товарів 323
32.30 Виробництво спортивних товарів 36.40* 3230
32.4 Виробництво ігор та іграшок 324
32.40 Виробництво ігор та іграшок 36.50* 3240
32.5 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 325
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 17.40* 3250
24.42* 3250
25.13*
29.24*
33.10*
33.20*
33.40*
32.9 Виробництво продукції, н. в. і. у. 329
32.91 Виробництво мітел і щіток 36.62* 3290*
32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 18.10* 3290*
18.24* 3290*
19.20* 3290*
20.51* 3290*
20.52* 3290*
22.11* 3290*
25.13* 3290*
25.24* 3290*
28.75* 3290*
33.10* 3290*
36.40* 3290*
36.63* 3290*
33 Ремонт і монтаж машин і устатковання 33
33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання 331
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 28.11* 3311
28.21* 3311
28.22* 3311
28.30* 3311
28.61* 3311
28.62* 3311
28.63* 3311
28.71* 3311
28.75* 3311
29.60* 3311
34.20* 3311
35.50* 3311
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 28.52* 3312
29.11* 3312
29.12* 3312
29.13* 3312
29.14* 3312
29.21* 3312
29.22* 3312
29.23* 3312
29.24* 3312
29.31* 3312
29.32* 3312
29.41* 3312
29.42* 3312
29.43* 3312
29.51* 3312
29.52* 3312
29.53* 3312
29.54* 3312
29.55* 3312
29.56* 3312
72.50* 3312
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 29.24* 3313
31.10* 3313
31.62* 3313
32.10* 3313
32.30* 3313
33.10* 3313
33.20* 3313
33.40* 3313
33.50* 3313
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 27.91* 3314
31.10* 3314
31.20* 3314
31.62* 3314
33.10* 3314
33.20* 3314
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 35.11* 3315*
35.12* 3315*
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 35.30* 3315*
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 35.20* 3315*
35.43* 3315*
35.50* 3315*
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 17.40* 3319
17.52* 3319
20.40* 3319
20.51* 3319
25.13* 3319
25.21* 3319
25.24* 3319
26.15* 3319
26.40* 3319
26.81* 3319
36.30* 3319
36.50* 3319
33.2 Установлення та монтаж машин і устатковання 332
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 25.21* 3320
26.15* 3320
26.40* 3320
26.81* 3320
28* 3320
29* 3320
30* 3320
31* 3320
32* 3320
33* 3320
33.30 3320
34* 3320
35* 3320
36* 3320
D ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ D
35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 35
35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії 351
35.11 Виробництво електроенергії 40.11* 3510*
35.12 Передача електроенергії 40.12 3510*
35.13 Розподілення електроенергії 40.13* 3510*
35.14 Торгівля електроенергією 40.13* 3510*
35.2 Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 352
35.21 Виробництво газу 40.21 3520*
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 40.22* 3520*
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 40.22* 3520*
35.3 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 353
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 40.30 3530
E ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ E
36 Забір, очищення та постачання води 36
36.0 Забір, очищення та постачання води 360
36.00 Забір, очищення та постачання води 41.00 3600
37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37
37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 370
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 90.01 3700
38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 38
38.1 Збирання відходів 381
38.11 Збирання безпечних відходів 90.02* 3811
90.03* 3811
38.12 Збирання небезпечних відходів 23.30* 3812
40.11* 3812
90.02* 3812
38.2 Оброблення та видалення відходів 382
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 14.50* 3821
24.15* 3821
90.02* 3821
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 23.30* 3822
90.02* 3822
38.3 Відновлення матеріалів 383
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 37.10* 3830*
38.32 Відновлення відсортованих відходів 37.10* 3830*
37.20* 3830*
39 Інша діяльність щодо поводження з відходами 39
39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами 390
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 90.03* 3900
F БУДІВНИЦТВО F
41 Будівництво будівель 41
41.1 Організація будівництва будівель 410
41.10 Організація будівництва будівель 70.11* 4100*
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель 410*
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20.30* 4100*
25.23* 4100*
28.11* 4100*
45.21* 4100*
45.23* 4100*
42 Будівництво споруд 70.11* 42
42.1 Будівництво доріг і залізниць 421
42.11 Будівництво доріг і автострад 45.23* 4210*
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 45.21* 4210*
45.23* 4210*
42.13 Будівництво мостів і тунелів 45.21* 4210*
42.2 Будівництво комунікацій 422
42.21 Будівництво трубопроводів 45.21* 4220*
45.24* 4220*
45.25* 4220*
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 45.21* 4220*
42.9 Будівництво інших споруд 429
42.91 Будівництво водних споруд 45.24* 4290*
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 45.21* 4290*
45.23* 4290*
43 Спеціалізовані будівельні роботи 43
43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 431
43.11 Знесення 45.11* 4311
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 45.11* 4312*
43.13 Розвідувальне буріння 45.12 4312*
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 432
43.21 Електромонтажні роботи 45.31* 4321
45.34* 4321
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 45.31* 4322
45.33 4322
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 29.22* 4329
45.31* 4329
45.32 4329
45.34* 4329
43.3 Роботи із завершення будівництва 433
43.31 Штукатурні роботи 45.41 4330*
43.32 Установлення столярних виробів 20.30* 4330*
25.23* 4330*
28.12* 4330*
45.42 4330*
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 45.43 4330*
43.34 Малярні роботи та скління 45.44 4330*
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 45.45* 4330*
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 439
43.91 Покрівельні роботи 20.30* 4390*
45.22* 4390*
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 45.21* 4390*
45.22* 4390*
45.24* 4390*
45.25* 4390*
45.45* 4390*
45.50 4390*
G ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ G
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 45
45.1 Торгівля автотранспортними засобами 451
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 50.10* 4510*
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 50.10* 4510*
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 452
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 50.20* 4520
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 453
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 50.30* 4530*
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 50.30* 4530*
45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 454
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 50.40 4540
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 46
46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 461
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 51.11 4610*
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 51.12 4610*
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 51.13 4610*
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 51.14 4610*
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 51.15 4610*
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 51.16 4610*
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 51.17 4610*
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 51.18 4610*
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 51.19 4610*
46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 462
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 51.21 4620*
51.25 4620*
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 51.22 4620*
46.23 Оптова торгівля живими тваринами 51.23 4620*
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 51.24 4620*
46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 463
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 51.31* 4630*
51.38* 4630*
46.32 Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами 51.32 4630*
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 51.33 4630*
46.34 Оптова торгівля напоями 51.34* 4630*
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами 51.35 4630*
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 51.36 4630*
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 51.37 4630*
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 51.38* 4630*
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 51.39 4630*
46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення 464
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 51.41 4641*
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 51.42 4641*
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 51.43* 4649*
51.47* 4649*
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 51.44* 4649*
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 51.45 4649*
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 51.46 4649*
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 51.43* 4649*
51.47* 4649*
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 51.47* 4649*
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 51.44* 4649*
51.47* 4649*
46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 465
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 51.84 4651
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 51.43* 4652
51.86 4652
46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 466*
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 51.88 4653
46.62 Оптова торгівля верстатами 51.81 4659*
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва 51.82 4659*
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 51.83 4659*
46.65 Оптова торгівля офісними меблями 51.85* 4659*
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 51.85* 4659*
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 51.87 4659*
46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 466*
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 51.51 4661
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 51.52 4662
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 51.44* 4663*
51.47* 4663*
51.53 4663*
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 51.54 4663*
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 51.55* 4669*
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 51.55* 4669*
51.56 4669*
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 51.57 4669*
46.9 Неспеціалізована оптова торгівля 469
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 51.90 4690
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 47
47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 471
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 52.11 4711
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 52.12 4719
47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 472
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 52.21 4721*
52.27 4721*
47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 52.22 4721*
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 52.23 4721*
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 52.24 4721*
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 52.25 4722
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 52.26 4723
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 52.27* 4721*
47.3 Роздрібна торгівля пальним 473
47.30 Роздрібна торгівля пальним 50.50 4730
47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 474
47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 52.48* 4741*
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 52.48* 4741 *
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 52.45* 4742
47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах 475
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 52.41 4751
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 52.46 4752
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 52.44* 4753
52.48* 4753
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 52.45* 4759*
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 52.44* 4759*
52.45* 4759*
52.48* 4759*
47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах 476
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 52.47* 4761*
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 52.47* 4761*
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 52.45* 4762
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 52.48* 4763
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 52.48* 4764
47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 477
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 52.42 4771*
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 52.43 4771*
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 52.31 4772*
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 52.32 4772*
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 52.33 4772*
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 52.48* 4773*
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 52.48* 4773*
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 52.48* 4773*
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 52.50 4774
52.63* 4774
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 478
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 52.62* 4781
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 52.62* 4782
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 52.62* 4789
47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами 479
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 52.61 4791
52.63* 4791
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 52.63* 4799
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ H
49 Наземний і трубопровідний транспорт 49
49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 491*
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 60.10* 4911
49.2 Вантажний залізничний транспорт 491*
49.20 Вантажний залізничний транспорт 60.10* 4912
49.3 Інший пасажирський наземний транспорт 492*
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 60.21* 4921
49.32 Надання послуг таксі 60.22 4922*
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 60.21* 4922*
60.23 4922*
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 492*
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 60.24* 4923*
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 60.24* 4923*
49.5 Трубопровідний транспорт 493
49.50 Трубопровідний транспорт 60.30 4930
50 Водний транспорт 50
50.1 Пасажирський морський транспорт 501*
50.10 Пасажирський морський транспорт 61.10* 5011
50.2 Вантажний морський транспорт 501*
50.20 Вантажний морський транспорт 61.10* 5012
50.3 Пасажирський річковий транспорт 502*
50.30 Пасажирський річковий транспорт 61.20* 5021
50.4 Вантажний річковий транспорт 502*
50.40 Вантажний річковий транспорт 61.20* 5022
51 Авіаційний транспорт 51
51.1 Пасажирський авіаційний транспорт 511
51.10 Пасажирський авіаційний транспорт 62.10* 5110
62.20* 5110
51.2 Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 512
51.21 Вантажний авіаційний транспорт 62.10* 5120*
62.20* 5120*
51.22 Космічний транспорт 62.30* 5120
52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52
52.1 Складське господарство 521
52.10 Складське господарство 63.12 5210
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 522
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 11.10* 5221
50.20* 5221
60.10* 5221
63.21 5221
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 11.10* 5222
61.10* 5222
61.20* 5222
63.22* 5222
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 62.30* 5223
63.23* 5223
52.24 Транспортне оброблення вантажів 63.11 5224
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 63.40* 5229
53 Поштова та кур’єрська діяльність 53
53.1 Діяльність національної пошти 531
53.10 Діяльність національної пошти 64.11* 5310
53.2  Інша поштова та кур’єрська діяльність     532 
53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність 64.12 5320
I ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ I
55 Тимчасове розміщування 55
55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 551*
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.10 5510*
55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 551*
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 55.21* 5510*
55.23* 5510*
55.3 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 552
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 55.21* 5520
55.22 5520
55.9 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 559
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.23* 5590
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56
56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 561
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 55.30 5610
56.2 Постачання готових страв 562
56.21 Постачання готових страв для подій 55.52* 5621
56.29 Постачання інших готових страв 55.51 5629
55.52* 5629
56.3 Обслуговування напоями 563
56.30 Обслуговування напоями 55.40 5630
J ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ J
58 Видавнича діяльність 58
58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 581
58.11 Видання книг 22.11* 5811
72.40* 5811
58.12 Видання довідників і каталогів 22.11* 5812
72.40* 5812
58.13 Видання газет 22.12 5813*
72.40* 5813*
58.14 Видання журналів і періодичних видань 22.13 5813*
72.40* 5813*
58.19 Інші види видавничої діяльності 22.15 5819
22.22* 5819
72.40* 5819
58.2 Видання програмного забезпечення 582
58.21 Видання комп’ютерних ігор 72.21* 5820*
72.40* 5820*
58.29 Видання іншого програмного забезпечення 72.21* 5820*
72.40* 5820*
59 Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 59
59.1 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 591
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 92.11* 5911
92.20* 5911
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 92.11* 5912
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 92.12 5913
59.14 Демонстрація кінофільмів 92.13 5914
59.2 Видання звукозаписів 592
59.20 Видання звукозаписів 22.14 5920
72.40* 5920
74.87* 5920
92.11* 5920
92.20* 5920
60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 60
60.1 Діяльність у сфері радіомовлення 601
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 64.20* 6010
72.40* 6010
92.20* 6010
60.2 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 602
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 64.20* 6020
72.40* 6020
92.20* 6020
61 Телекомунікації (електрозв’язок) 61
61.1 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку 611
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку 64.20* 6110
61.2 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку 612
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку 64.20* 6120
61.3  Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку     613 
61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку 64.20* 6130
61.9 Інша діяльність у сфері електрозв’язку 619
61.90 інша діяльність у сфері електрозв’язку 64.20* 6190
62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 62
62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 620
62.01 Комп’ютерне програмування 72.21* 6201
72.22* 6201
72.40* 6201
62.02 Консультування з питань інформатизації 72.10 6202*
72.22* 6202*
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням 72.30* 6202*
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 30.02* 6209
72.22* 6209
72.60 6209
63 Надання інформаційних послуг 63
63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали 631
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 72.30* 6311
72.40* 6311
63.12 Веб-портали 72.40* 6312
63.9 Надання інших інформаційних послуг 639
63.91 Діяльність інформаційних агентств 92.40* 6391
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 74.87* 6399
K ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ K
64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 64
64.1 Грошове посередництво 641
64.11 Діяльність центрального банку 65.11 6411
64.19 Інші види грошового посередництва 65.12 6419
64.2 Діяльність холдингових компаній 642
64.20 Діяльність холдингових компаній 65.23* 6420
74.15* 6420
64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 643
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 65.23* 6430
64.9 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 649
64.91 Фінансовий лізинг 65.21 6491
64.92 Інші види кредитування 65.22* 6492
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 65.22* 6499
65.23* 6499
65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування 65
65.1 Страхування 651
65.11 Страхування життя 66.01* 6511
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 66.03* 6512
65.2 Перестрахування 652
65.20 Перестрахування 66.01* 6520
66.02* 6520
66.03* 6520
65.3 Недержавне пенсійне забезпечення 653
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення 66.02* 6530
66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 66
66.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 661
66.11 Управління фінансовими ринками 67.11 6611
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 67.12* 6612
67.13* 6612
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 67.13* 6619
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 662
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 67.20* 6621
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 67.20* 6622
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 67.20* 6629
66.3 Управління фондами 663
66.30 Управління фондами 67.12* 6630
L ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ L
68 Операції з нерухомим майном 68
68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна 681*
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 70.12 6810*
68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 681*
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.20 6810*
68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 682
68.31 Агентства нерухомості 70.31 6820*
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.32* 6820*
M ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ M
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69
69.1 Діяльність у сфері права 691
69.10 Діяльність у сфері права 74.11 6910
69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 692
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 74.12 6920
70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70
70.1 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 701
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 74.15* 7010
70.2 Консультування з питань керування 702
70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 74.14* 7020*
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 05.01* 7020*
74.14* 7020*
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 71
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 711
71.11 Діяльність у сфері архітектури 74.20* 7110*
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.20* 7110*
71.2 Технічні випробування та дослідження 712
71.20 Технічні випробування та дослідження 74.30 7120
72 Наукові дослідження та розробки 72
72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 721
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій 73.10* 7210*
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 73.10* 7210*
72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 722
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 73.10* 7220
73.20* 7220
73 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку 73
73.1 Рекламна діяльність 731
73.11 Рекламні агентства 74.40* 7310*
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.40* 7310*
73.2 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 732
73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.13 7320
74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 74
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну 741
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.87* 7410
74.2 Діяльність у сфері фотографії 742
74.20 Діяльність у сфері фотографії 74.20* 7420
74.81 7420
92.40* 7420
74.3 Надання послуг перекладу 749*
74.30 Надання послуг перекладу 74.85* 7490*
74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань 749*
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 63.40* 7490*
74.14* 7490*
74.20* 7490*
74.60* 7490*
74.87* 7490*
75 Ветеринарна діяльність 75
75.0 Ветеринарна діяльність 750
75.00 Ветеринарна діяльність 85.20 7500
N ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ N
77 Оренда, прокат і лізинг 77
77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів 771
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 71.10 7710*
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 71.21* 7710*
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 772
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 71.40* 7721
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 71.40* 7722
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 71.40* 7729
77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 773
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 71.31 7730*
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 71.32* 7730*
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери 71.33 7730*
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 71.22 7730*
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 71.23 7730*
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 71.21* 7730*
71.32* 7730*
71.34 7730*
77.4 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 774
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 74.87* 7740
78 Діяльність із працевлаштування 78
78.1 Діяльність агентств працевлаштування 781
78.10 Діяльність агентств працевлаштування 74.50* 7810
92.72* 7810
78.2 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 782
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 74.50* 7820
78.3 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 783
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 74.50* 7830
79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність 79
79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 791
79.11 Діяльність туристичних агентств 63.30* 7911
79.12 Діяльність туристичних операторів 63.30* 7912
79.9 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 799
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 63.30* 7990
69.32* 7990
92.34* 7990
92.62* 7990
92.72* 7990
80 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 80
80.1 Діяльність приватних охоронних служб 801
80.10 Діяльність приватних охоронних служб 74.60* 8010
80.2 Обслуговування систем безпеки 802
80.20 Обслуговування систем безпеки 45.31* 8020
74.60* 8020
80.3 Проведення розслідувань 803
80.30 Проведення розслідувань 74.60* 8030
81 Обслуговування будинків і територій 81
81.1 Комплексне обслуговування об’єктів 811
81.10 Комплексне обслуговування об’єктів 70.32* 8110
75.14* 8110
81.2 Діяльність із прибирання 812
81.21 Загальне прибирання будинків 74.70* 8121
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 74.70* 8129*
81.29 Інші види діяльності із прибирання 74.70* 8129*
90.03* 8129*
81.3 Надання ландшафтних послуг 813
81.30 Надання ландшафтних послуг 01.41* 8130
82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 82
82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 821
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 74.85* 8211
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 64.11* 8219
74.85* 8219
82.2 Діяльність телефонних центрів 822
82.20 Діяльність телефонних центрів 74.86 8220
82.3 Організування конгресів і торговельних виставок 823
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 74.87* 8230
82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 829
82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 74.87* 8291
82.92 Пакування 74.82 8292
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 74.85* 8299
74.87* 8299
75.13* 8299
O ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ O
84 Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 84
84.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 841
84.11 Державне управління загального характеру 75.11 8411
75.14* 8411
84.12 Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування 75.12 8412
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 75.13* 8413
84.2  Надання державних послуг суспільству в цілому     842 
84.21 Міжнародна діяльність 75.21* 8421
84.22 Діяльність у сфері оборони 75.22 8422
84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 75.23 8423*
84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 75.24 8423*
84.25 Діяльність пожежних служб 75.25 8423*
84.3  Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування     843 
84.30 Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування 75.30 8430
P ОСВІТА P
85 Освіта 85
85.1 Дошкільна освіта 851
85.10 Дошкільна освіта 80.10* 8510*
85.2 Початкова освіта 851
85.20 Початкова освіта 80.10* 8510*
85.3 Середня освіта 852
85.31 Загальна середня освіта 80.21 8521
85.32 Професійно-технічна освіта 63.22* 8522
63.23* 8522
80.22 8522
80.42* 8522
85.4 Вища освіта 853
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу 80.30* 8530*
85.42 Вища освіта 80.30* 8530*
85.5 Інші види освіти 854
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 80.42* 8541
92.62* 8541
93.05* 8541
85.52 Освіта у сфері культури 80.42* 8542
92.34* 8542
85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів 80.41 8549*
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 80.42* 8549*
85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти 855
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 74.14* 8550
Q ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ Q
86 Охорона здоров’я 86
86.1 Діяльність лікарняних закладів 861
86.10 Діяльність лікарняних закладів 85.11* 8610
86.2 Медична та стоматологічна практика 862
86.21 Загальна медична практика 85.12* 8620*
86.22 Спеціалізована медична практика 85.12* 8620*
86.23 Стоматологічна практика 85.13* 8620*
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 869
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 85.14* 8690
87 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 87
87.1 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 871
87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 85.14* 8710
87.2 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 872
87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 85.11* 8720
85.14* 8720
85.31* 8720
87.3 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 873
87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 85.14* 8730
85.31* 8730
87.9 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 879
87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 85.31* 8790
88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 88
88.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 881
88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 85.32* 8810
88.9 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 889
88.91 Денний догляд за дітьми 85.32* 8890*
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 75.21* 8890*
85.32* 8890*
R МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК R
90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 90
90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 900
90.01 Театральна та концертна діяльність 92.31* 9000*
92.34* 9000*
90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів 92.31* 9000*
92.32* 9000*
92.34* 9000*
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 92.31* 9000*
92.40* 9000*
90.04 Функціювання театральних і концертних залів 92.32* 9000*
91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 91
91.0 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 910
91.01 Функціювання бібліотек і архівів 75.14* 9101
92.51 9101
91.02 Функціювання музеїв 92.52* 9102*
91.03 Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури 92.52* 9102*
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 92.53 9103
92 Організування азартних ігор 92
92.0 Організування азартних ігор 920
92.00 Організування азартних ігор 92.71 9200
93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 93
93.1 Діяльність у сфері спорту 931
93.11 Функціювання спортивних споруд 92.61 9311*
92.62* 9311*
93.12 Діяльність спортивних клубів 92.62* 9312
93.13 Діяльність фітнес-центрів 93.04* 9311*
93.19 Інша діяльність у сфері спорту 92.62* 9319
93.2 Організування відпочинку та розваг 932
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків 92.33 9321
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 92.34* 9329
92.62* 9329
92.72* 9329
S НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ S
94 Діяльність громадських організацій 94
94.1 Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій 941
94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців 91.11 9411
94.12 Діяльність професійних громадських організацій 91.12 9412
94.2 Діяльність професійних спілок 942
94.20 Діяльність професійних спілок 91.20 9420
94.9 Діяльність інших громадських організацій 949
94.91 Діяльність релігійних організацій 91.31 9491
94.92 Діяльність політичних організацій 91.32 9492
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. 01.50* 9499
91.33 9499
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 95
95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 951
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання 72.50* 9511
95.12 Ремонт обладнання зв’язку 32.20* 9512
52.74* 9512
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 952
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 52.72* 9521
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 29.32* 9522
52.72* 9522
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 52.71 9523
52.74* 9523
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 36.11* 9524
36.12* 9524
36.13* 9524
36.14* 9524
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 52.73 9529*
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 17.40* 9529*
36.30* 9529*
52.74* 9529*
96 Надання інших індивідуальних послуг 96
96.0 Надання інших індивідуальних послуг 960
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 93.01 9601
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 93.02 9602
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 93.03 9603
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 93.04* 9609*
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 93.05* 9609*
T ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ T
97 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 97
97.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 970
97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 95.00 9700
98 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 98
98.1 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 981
98.10 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 96.00 9810
98.2  Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання     982 
98.20 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 97.00 9820
U ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ U
99 Діяльність екстериторіальних організацій і органів 99
99.0 Діяльність екстериторіальних організацій і органів 990
99.00 Діяльність екстериторіальних організацій і органів 99.00 9900

СТАНДАРТНІ УГРУПОВАННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Таблиця A*10/11
Код A*10/11 Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010 Назва
1 A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2 B, C, D та E Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар'єрів та інша промисловість
2a C З них: Переробна промисловість
3 F Будівництво
4 G, H та I Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування
5 J Інформація та телекомунікації
6 K Фінансова та страхова діяльність
7 L Операції з нерухомим майном1
8 M та N Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
9 O, P та Q Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
10 R, S, T та U Інші послуги
____________ 1 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.
  Таблиця A*38
Код A*38 Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010 Розділи
1 A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 01 - 03
2 B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 05 - 09
3 CA Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10 - 12
4 CB Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13 - 15
5 CC Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 16 - 18
6 CD Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19
7 CE Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20
8 CF Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21
9 CG Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22 + 23
10 CH Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24 + 25
11 CI Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26
12 CJ Виробництво електричного устатковання 27
13 CK Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 28
14 CL Виробництво транспортних засобів 29 + 30
15 CM Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устатковання 31 - 33
16 D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 35
17 E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 36 - 39
18 F Будівництво 41 - 43
19 G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 45 - 47
20 H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 49 - 53
21 I Тимчасове розміщування й організація харчування 55 + 56
22 JA Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення 58 - 60
23 JB Телекомунікації (електрозв'язок) 61
24 JC Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 62 + 63
25 K Фінансова та страхова діяльність 64 - 66
26 L Операції з нерухомим майном2 68
27 MA Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження 69 - 71
28 MB Наукові дослідження та розробки 72
29 MC Інша професійна, наукова та технічна діяльність 73 - 75
30 N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 77 - 82
31 O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 84
32 P Освіта 85
33 QA Охорона здоров'я 86
34 QB Надання послуг догляду та соціальної допомоги 87 + 88
35 R Мистецтво, розваги та відпочинок 90 - 93
36 S Надання інших видів послуг 94 - 96
37 T3 Діяльність домашніх господарств 97 + 982
38 U3 Діяльність екстериторіальних організацій і органів 992
____________ 2У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.3 Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до таблиці для повноти інформації.
 
 

Разработка сайта: GATEON.net